A pretty model from Australia

Gorgeous….
glamour….

Photo: Nina