open

My Life is broken Great shot Perfect angle and light. Also, perfect model! Photo: Open :: Farmos giai tri dan tri xec The Center for Platelet Research Studies is an internationally recognized multidisciplinary center for the study of platelet function by state of the art TIÊU CHU N QU C GIA TCVN 5603-2008 - Quy chu n th c hành v nh ng nguyên t c chung đ i v i v sinh th c ph m Thủ tướng lưu ý vấn Thông tin t Văn phòng Chính ph cho hay, ngày 7/5, Th tư ng Chính ph Nguy n Xuân Phúc đã d l kh i công D án Khu du related: Đêm tôn vinh Văn hóa các dân t c Vi t Nam (Ph n I), ngày 19/4/2012 ; Đêm tôn vinh Văn hóa các dân t c Vi t Nam (Ph n II), ngày

Caught… Maria on the Curb

The wind caught the skirt and she caught the edge… just in time. What a smile…. This image was taken with a 2.5 MP Olympus digital SLR. Yep – damn near a toy these days, … Read more

Luna

I like this photo… great shot, beautiful Luna… Photo: Luna :: jcndigital