back & forth from face to cup

OK, so this is a Brazilian? 🙂 Original concept. The viewers eye darts back & forth from face to cup … splits the attention. Might be better for her to look down at the glass … Read more con cua dola va ho ha 29 nh n xét: NGUY N ĐÌNH HƯNG nói Hàng tri u b n gái khác n u ch p kh a thân,ch c ch n đ p và g i c m Ho Ha va Do La - Dù đã chia tay, nhưng hình nh gia đình H Ng c Hà và Cư ng Đô La trong sinh nh t c a con trai Subeo THU DOAN CAI TRI CUA THU DOAN CONG SAN (Bai viet thuong xuyen duoc bo sung va sua chua) PHAN II: CONG SAN CHU TRUONG SU DUNG MOI THU DOAN HAM DOA DE CAI TRI: 1. THU DOAN PHE related: doan, Vì không th quên đư c m c a con trai, Cư ng Đôla bày t mong ư c anh và H Ng c Hà s b qua h t nh ng gì không CHIẾN TRANH LẠNH : NGA Cong San Nga Tau xui duc va buc Ho chi Minh chia doi nuoc Viet de gay chien tranh Nam Bac VN hon 20 nam truong han nham tieu thu kho vu khi cua

Raji in Violet & Pink

I like this very much, with the hair accenting the lines of the glass[?] she is against. She has a stunning and exotic look to her Photo: Raji in Violet & Pink

sweet-girl

beautiful asian girl, great body and hair, i love nature shots sweet girl